Startsida Umeå kommun

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning via E-tjänst eller genom utskrift av blankett.

Det går även bra att komma till oss och fylla i en ansökningsblankett eller ta kontakt med oss via telefon så skickar vi en ansökan till dig.

Kom ihåg att i ansökan ange ett telefonnummer eller en e-postadress där det går att nå dig dagtid. Om åtgärden bygger på ett köp, gåva eller överenskommelse ska sådan handling bifogas ansökan.

  • En lantmäteriförrättning genomförs efter ansökan av en behörig sökande. Rätt att söka har fastighetsägaren och/eller köpare vid avstyckning.
  • Ansökan måste vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om en fastighet har flera delägare måste samtliga delägare skriva under ansökan (utom vid klyvning). I vissa fall krävs även makes/makas godkännande.
  • Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior. Bifoga även en kartskiss som visar vad du vill göra.
  • Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva, är det viktigt att ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Kontakta oss gärna för att förtydliga er ansökan eller om ni har några frågor.

Prislista

För ungefärliga prisuppgifter se vår prislista.

Kontakt

Kontakta Lantmäterimyndigheten för mer information om lantmäteriförrättningar.

Expedition
090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus