Startsida Umeå kommun
Billackering

Billackering

Ett flertal företag bedriver verksamhet med billackering i Umeå kommun. De flesta hanterar kemiska produkter, främst lacker och lösningsmedel, och genererar avfall och farligt avfall.

Till farligt avfall räknas bland annat lack- och färgrester som innehåller organiska lösningsmedel. Miljö- och hälsoskydd har tillsynsansvaret för billackeringsverksamheter.

Miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljö- och hälsopåverkan som uppkommer vid lackering är utsläpp av organiska lösningsmedel och stoft till luft. De produkter som ger upphov till lösningsmedelsutsläpp är färger, lacker, härdare, spackel, thinner och avfettningsmedel.

Det är framför allt vid applicering av färg och lack samt vid härdning som lösningsmedlen avgår. Slipdamm samt utsugningsluft från sprutbox innehåller stoft, vilket framför allt har en lokal miljö- och hälsopåverkan.

Merparten av de produkter som används för bilreparationslackering får endast släppas ut på marknaden om de understiger vissa gränsvärden med avseende på halten flyktiga organiska lösningsmedel (VOC). För mer information se Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Krav på egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta är ett krav i miljölagstiftningen.

I ansvaret ingår skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Detta gäller alla. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Anmälningsplikt

Anläggningar för lackering av fordon kan omfattas av anmälningspilkt.

En anmälningspliktig verksamhet ska anmälas till Miljö- och hälsoskydd i god tid, sex veckor, innan verksamheten tas i drift.  Taxan/avgiften som tas ut hittar du via länken i högermarginalen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus