Startsida Umeå kommun

Kross- och sorteringsverk

Om du vill ställa upp ett kross- och sorteringsverk måste du i vissa fall göra en anmälan enligt miljöprövningsförordningen till kommunen. Anmälningsplikt för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter gäller för anläggningar:

  • inom områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser, eller
  • utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod


Anmälningsplikten gäller inte om man har ett tillstånd där det framgår att man får ställa upp kross- och sorteringsverk. Ett exempel på ett sådant tillstånd är när det handlar om täkter. I ett sådant tillstånd kan det däremot finnas ett villkor om att information om uppställning av mobilt kross- sorteringsverk ska meddelas till Miljö- och hälsoskydd innan uppställningen.


Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Digitala blanketter

Vi vill gärna att handlingar till Miljö- och hälsoskydd skickas digitalt.

Digitala blanketter finns i kommunens blankettsamling. Där hittar du en blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Klicka på länken ovan och välj sedan Miljö- och hälsoskydd och därefter Miljöfarlig verksamhet.