Startsida Umeå kommun

Anmäl klagomål på störning till miljö- och hälsoskydd

En störning enligt miljöbalken kan t.ex. handla om bristande ventilation, fukt- och mögel, buller eller lukt.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en klagomålsanmälan till miljö- och hälsoskydd.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Det kan även vara buller eller annan störning från en verksamhetsutövare. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljö- och hälsoskydd så kanske vi kan hjälpa dig.

För att miljö- och hälsoskydd ska handlägga din anmälan krävs

  • att miljö och hälsa bedömer att störningen är en hälsorisk. Enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

  • att störningen är pågående. Miljö- och hälsoskydd handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Anmäl ditt klagomål på webben

Du kan använda den digitala blanketten genom att följa länken som finns under rubriken Blankett här på sidan.

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk för att handläggningstiden förlängs.

Miljö- och hälsoskydd skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Det kostar inget att lämna in en anmälan.

Anonyma klagomål

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljö- och hälsoskydd måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Andra klagomål kan lämnas anonymt men det kan då vara svårt att handlägga klagomålet och du kan inte överklaga beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydd handlägger klagomål i följande steg

1. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren informeras genom brev om klagomålet. Miljö- och hälsoskydd begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

2. Därefter gör Miljö- och hälsoskydd en bedömning i ärendet och du som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter.

Om klagomålen kvarstår

3. Miljö- och hälsoskydd gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsutövaren/fastighetsägaren med 973 kr/timme. Om Miljö- och hälsoskydd bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Uppföljning

Miljö- och hälsoskydd kan i senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.

Följande problem handläggs inte av Miljö- och hälsoskydd:

Ovårdad tomt

Kontakta kundtjänst Plan och bygg      
090-16 13 61

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket
090-17 07 00

Bristande renhållning av gator, torg och parker

Kontakta Gator och parkers felanmälan
via formulär
090-16 14 61

Skadedjur på allmän plats

Kontakta Jägarförbundet
090-14 43 00

Döda sälar

Kontakta Umeå marina forskningscentrum
090-786 79 74 eller

Naturhistoriska riksmuseet
08-519 540 00

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Skade- och olycksfallsrisker

Kontakta Risklinjen  
020-93 00 00

Klagomål som gäller t.ex. källare eller vind som inte är bostadsutrymme

Kontakta fastighetsägaren

Vilda djur t.ex. huggorm på tomten eller grävling under huset

Se naturvårdsverkets hemsida

Tama djur som far illa

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

010-225 40 00


Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Västerbotten på telefon 114 14.


Kontakt

Miljöinspektörer:

Angelica Frykholm

Christina Hagman

Kristina Hägglund

Hans Sandberg

Barbro Waldenström

Om du har frågor om hälsoskydd eller om hur du fyller i klagomålsblanketten kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd.

Tfn 090-16 10 00 (växel)
Vardagar kl. 9-12, 13-16

mhn@umea.se

Blankett

I blankettbanken hittar du vår blankett för att göra en klagomålsanmälan.

Följ länken, välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Synpunkter/klagomål.

Vi lovar att...

… du som skickar in klagomål får en påbörjad handläggning av ditt ärende samt en återkoppling inom 10 arbetsdagar.