Startsida Umeå kommun

Egenkontroll för fastighetsägare

Fastighetsägarens eget ansvar

En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.  

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, t ex vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. 

Tydlig information

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunkation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha kontroll över

Det finns många områden som fastighetsägaren bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är kan vara svårt att göra. Exempelvis:

  • Förekomst av fukt och mögel
  • Buller
  • Ventilation  
  • Transporter till och från verksamheter i fastigheten
  • Inomhustemperatur
  • Vattentemperatur
  • Radon
  • Energianvändning
Bild av hyreshus
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Läs hela texten om egenkontroll för fastighetsägare

Svenskt Näringsliv

Svensk Fastighetsförmedling

Byggtjänst

Svenskt Näringsliv "Miljöbalken - hur berör den dig som företagare?"

Sveriges fastighetsägares förbund "Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll"

Fastighetsägarna Sverige "Fastighetsägarens guide i miljöbalken"

Svensk Byggtjänst Förlag "Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare"

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus