Startsida Umeå kommun

Mark, exploatering

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor, till exempel köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/mark