Startsida Umeå kommun

Jordbruksarrende

Med jordbruksarrende menas upplåtelse av byggnader och mark för jordbruksändamål. Några bestämda arealgränser för att det ska räknas som jordbruksarrende finns inte. Vid mycket små arealer som upplåts tillsammans med byggnader kan det dock bli fråga om ett hyresförhållande istället för arrende. Jordbruksarrende delas in i gårdsarrende respektive sidoarrende. För dem gäller delvis olika lagbestämmelser, bland annat beträffande arrendetidens längd och besittningsskydd.

Gårdsarrende

Om ett jordbruksarrende omfattar bostad för arrendatorn är det ett gårdsarrende. Endast fysisk person kan vara gårdsarrendator. Det är alltså inget gårdsarrende om arrendatorn – när avtalet ingås – är juridisk person, till exempel dödsbo, bolag eller stiftelse. Anledningen till detta är att juridisk person inte anses kunna ha bostad någonstans. Gårdsarrenden har direkt besittningsskydd och avtalen tecknas på fem år i taget.

Sidoarrende

Varje jordbruksarrende som inte är gårdsarrende är sidoarrende. Enligt vad som nyss nämnts är en arrendeupplåtelse till juridisk person alltid sidoarrende även om bostad ingår i arrendet. Sidoarrenden har inget besittningsskydd och tecknas med en avtalstid av max ett år i taget.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se