Startsida Umeå kommun

Övriga arrenden, lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är det arrende som inte är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel på användning för lägenhetsarrende är parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser och i vissa fall telemaster.

Den som arrenderar har inget besittningsskydd, vilket innebär att Umeå kommun när som helst enligt avtalets villkor kan säga upp arrendet. Arrendatorn är då skyldig att lämna arrendestället och återställa marken.

Lägenhetsarrenden har oftast korta upplåtelsetider. Arrendet kan inte överlåtas till någon annan utan Umeå kommun, Mark och exploaterings skriftliga godkännande.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus