Startsida Umeå kommun

Överlåtelse

När byggherren presenterat planer som uppfyller villkoren i markreservationen och har beviljat bygglov, överlåts markområdet och byggnadsarbeten kan påbörjas.

Normalt ställs krav på att byggnader och anläggningar uppförs i enlighet med bygglov inom två år från köpeavtalets upprättande. Fullgörs inte denna byggnadsskyldighet ska köparen betala ett vite till kommunen som specificerats i markreservationen och köpeavtalet. Vitesbeloppet anpassas till förutsättningarna i varje enskilt fall.

Markpris

För de flesta verksamhetsområden har kommunen beslutat om tomtpriser som baseras på kommunens genomsnittliga exploateringskostnader. I attraktiva lägen kan markpriset bestämmas efter en marknadsvärdesbedömning, oberoende marknadsvärdering eller via anbud.

Upplåtelse av tomträtt sker mot en årlig avgäld.

Statsstöd

Kommunen har en relativt stor frihet att bestämma till vem och till vilket pris kommunen säljer sin mark. Kommunen förhåller sig dock till EU:s statsstödsregler, som innebär att kommunen inte får sälja fastigheter under marknadsvärdet. Om någon anmäler en fastighetsförsäljning och det bedöms att försäljning skett till underpris så kan det betraktas som olovligt statsstöd. Konsekvensen kan bli att stödet ska återkrävas, vilket i praktiken innebär att köparen ska betala säljaren mellanskillnaden mellan betald köpeskilling och marknadspris.

Mer information

Läs mer om EU:s statsstödsregler (Konkurrensverkets webbplats)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus