Startsida Umeå kommun
Paragraf

Villkor

Markanvisningen tidsbegränsas utifrån förutsättningar i varje enskilt projekt. För att säkerställa att marken inte binds upp för en längre tid ska reservationstiderna vara korta.

  • Byggherren ska inom reservationstiden ordna godkänt bygglov och övriga tillstånd/handlingar som kan krävas för den planerade byggnationen på området. Om inte villkoren i markanvisningsavtalet uppfylls inom angivna tider upphör markanvisningen utan rätt till ersättning.
  • Projektering och planeringsarbete som byggherren utför inom ramen för markanvisningen görs på egen risk avseende kostnad med mera.
  • För markanvisning avseende bostäder gäller att byggherren på kommunens begäran ska tillhandahålla specialbostäder, lokaler för barn-och äldreomsorg och vissa kategoribostäder.
  • Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning.
  • Markanvisningsavtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Markanvisningsavtal får inte heller inskrivas.
  • Markanvisning ger ingen rätt för byggherren att nyttja marken under avtalstiden.
  • För markanvisning utgår ingen avgift.
  • Markanvisningens giltighet villkoras av att det godkänns av behörig politisk nämnd eller utskott.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus