Startsida Umeå kommun

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Aspgärdan är ett kompletteringsprojekt utmed Bölevägen inom stadsdelen Teg i Umeå. Inom planområdet planeras det för cirka 400 bostäder samt en förskola, varav ungefär hälften av bostäderna blir på kommunal mark. Inom området finns även Engelska skolan med pågående verksamhet.

Området är knappt två kilometer från centrum och ligger i nära anslutning till älven och Bölesholmarna, som är ett populärt utflyktsmål.

Detaljplanen är antagen men överklagad till Mark och miljödomstolen.

Markanvisning av det kommunala området planeras ske efter att detaljplanen fått laga kraft.

Följ länken under "Mer information" för antagen detaljplan.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus