Startsida Umeå kommun

Haga, kvarteret Guldskrinet

Bygg naturnära med centralt guldläge

I stadsdelen Haga i Umeå äger Umeå kommun fastigheten Guldskrinet 1, vars norra del är aktuell för bostadsbebyggelse. Detta är ett centralt exploaterings­projekt bara 1,5 kilometer från Umeå centrum.

Projektet innebär förtätning och utveckling av en stadsdel där infrastruktur, kollektivtrafik, skola, förskolor och annan service redan finns. Ny bebyggelse möter befintliga bostäder och verksamheter. Rekreationsområdet Stadsliden, Hagaparken samt läns- och friluftsmuseet på Gammlia ligger i omgivningen och i direkt närhet finns idrottsplatsen Umeå Energi Arena. Bara en kort cykeltur bort ligger Norrlands universitetssjukhus, NUS, universitetsområdet samt centrala Umeå. 

Tilldelade företag

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med fyra parter: Boet Bostad, Skanska/Mofab, Lerstenen samt NNJ/Rekab. Se inkomna förslag under Mer information.

Totalt har Mark och exploatering mottagit 33 förslag gällande markanvisningen. I förfrågan om intresseanmälan har djup förståelse för områdets vision och hög målsättning avseende projektets innehåll efterfrågats. Projektidé och arkitektonisk ambition skulle beskrivas. Förslaget skulle även innehålla information om omfattning, upplåtelseform, tidsplan samt hur företaget ställer sig till att erbjuda kommunen möjlighet att förhyra lokaler eller bostäder.

I enlighet med förfrågan om intresseanmälan har förslagen även bedömts utifrån företagets kompetens och genomförandekapacitet samt kommunens erfarenheter från eventuella tidigare markanvisningar. Eftersom området Guldskrinet ska utvecklas av flera aktörer under ett dialogskede samt under byggproduktionen utvärderades också hur väl förslaget fungerar på platsen och tillsammans med övriga byggherrars förslag. Företagets erfarenheter av samverkan med andra byggherrar har också varit en aspekt vid bedömningen.

Vid utvärderingen har ovan nämnda kriterier bedömts och vägts samman.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-09

Sidans kortadress: www.umea.se/guldskrinet