Startsida Umeå kommun

Holmsund, kvarteret Tallkronan

Kommunen jobbar nu för att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att ta fram ett nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man tänker sig inom detta planområde ska till huvudsak vara fristående småhus, detta kan dock komma att ändras utifrån lämplighet och terräng.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-04-01.
Detaljplanen överklagades 2018-07-17. Ärendet överlämnas till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-06-25 att avslå överklagandet.

Vi kommer nu att påbörja handläggning av området. Lokalerna ska tömmas och rivas vilket planeras pågå under vintern 2019 och våren 2020.
Projektering och utbyggnad med kvartersgata, vatten/avlopp/bredband planeras pågå under sommaren/hösten 2020.

I detaljplanen finns förutsättningar för flerbostadshus i 4 våningar.

Markanvisning kommer mycket troligt att kunna ske under 2020. Mer information om detta kommer att läggas upp på denna sida i god tid i förväg. Markanvisningsförfrågan kommer att skickas ut till alla företag som på förhand anmält intresse för kommunal mark.

Så snart ytterligare information finns kommer denna sida att uppdateras.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se