Startsida Umeå kommun

Holmsund, kv. Tallkronan

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken.

Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadskvarter i Holmsund för att kunna erbjuda ett blandat och attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Den bebyggelse man vill åstadkomma inom detta planområde är fristående småhus, flerbostadshus samt sammanbyggda småhus.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-01.

Arbetet med området har påbörjats

Handläggning och utbyggnad av det nya kvarteret pågår med de kommunala funktionerna som ska till först, så som kvartersgata, vatten/avlopp/bredband etc. Detta kommer att pågå under hösten/våren 2020/2021. Färdigställandet är helt beroende på om tidsplanen kan hållas.

Markanvisning

Umeå kommun, genom Mark och exploatering, erbjuder härmed möjligheten att anmäla intresse till att bygga bostäder inom kv.Tallkronan.
Markanvisningarna avser en (1) byggrätt gällande flerbostadshus, och två (2) byggrätter gällande sammanbyggda småhus. Intresserad exploatör äger rätt att inlämna förslag på alla eller bara en byggrätt. Material och bilagor finns i menyn till höger.

Intresseanmälan & tidsplan

 • Markanvisningsförfrågan flerbostadshus, senast 15 december 2020.
 • Markanvisningsförfrågan sammanbyggda småhus, senast 30 november 2020.
 • I materialet framgår markanvisningens rådande förutsättningar, inlämningskrav och information om hur ni deltar. Var noggranna med att uppfylla inlämningskraven och förhålla er till rådande förutsättningar.
 • Anmälan och förslag skickas till: jenny.vindegard@umea.se
  eller med post till: Umeå Kommun, Mark och exploatering, 901 84 Umeå.

Medföljande bilagor

 • Översiktliga tomtkartor (finns i markanvisningsförfrågan).
 • Detaljplan.
 • Översiktlig geoteknisk undersökning.
  (Observera att denna geo.undersökning endast kan beaktas gällande södra delen av exploateringsområdet, dvs.markanvisningsförfrågan sammanbyggda småhus.

Övrig information

Markanvisningsförfrågan har skickas till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun. Detta är dock ingen förutsättning för att inlämna ett förslag, alla förslag är välkomna.


Om ytterligare information tillkommer under processens gång kommer sidan att uppdateras och information skickas ut.


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus