Startsida Umeå kommun

Ön, norra

Beskrivning

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till Umeå centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden, järnvägsstationen Umeå Östra och cykelavstånd till flygplatsen. Miljön är vattennära med många allmänt tillgängliga strandområden.

Enligt översiktsplanen från 2008 ska norra Ön bebyggas med uppemot 3000 nya bostäder. Mark och exploatering har ansökt om detaljplan. Norra Ön är dock ett stort och i vissa delar komplicerat exploateringsprojekt vilket innebär att planeringsprocessen och utbyggnaden av infrastruktur tar några år. Inledningsvis fokuseras arbetet på att ta fram nödvändigt underlagsmaterial, som t ex naturinventeringar. Byggandet av flerbostadshus påbörjas tidigast då detaljplanen vunnit laga kraft och kommer att pågå under minst 10-15 år.

Såväl täta stadsmiljöer som villa-, sjö- och trädgårdstad finns representerade i översiktsplanen för Ön. Den planerade bebyggelsen på Norra Ön domineras dock av flerbostadshus. Alla tillkommande bostäder innebär att flera gång- och cykelbroar och en ny bilbro behöver anläggas vilket betyder stora investeringar. Området kommer att anslutas till kollektivtrafiken.

De nya byggnaderna ska enligt översiktsplanen vara resurssnåla, med en prioritering av låg energiförbrukning. Med tanke på bland annat den långa genomförandetiden ska det finnas en öppenhet för nyttjande av ny teknik.

På den södra delen av Ön passerar E4:an. Landskapet på Ön innehåller en mosaik av skiftande lövskogar, kultur- och odlingslandskap med åkrar och igenväxande ängar. Grönområdena på Ön bjuder på en känsla av orördhet, skogskänsla, utblickar och vyer över älven, kulturhistoria och artrikedom i en lugn miljö nära staden.

Läs mer i "Fördjupad översiktsplan för Ön" under Mer information.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Anna Löfqvist
090-16 23 59
070-611 01 05
anna.lofqvist@umea.se

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
sandrine.rivoire@umea.se