Startsida Umeå kommun

Tomtebo strand

Tomtebo strand ligger i östra Umeå. Här ska bland annat byggas cirka 3 000 nya bostäder och området avgränsas av Nydalasjön, bostadsområdet Tomtebo samt Kolbäcksvägen. Förutom bostäder planeras även för verksamheter. Nydala sjöstad har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. 

Beskrivning

Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.

I väster är inriktningen en blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och med verksamheter närmast Kolbäcksvägen/E4. Det kan bli aktuellt med kommersiella lokaler längs den huvudgata/esplanad som planeras genom området.

Detaljplanearbete pågår och byggande av bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat teckna föravtal med: HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska och Slättö.

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Johan Sjöström
090-16 14 21
072-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus