Startsida Umeå kommun

Hörnefors Virkesvägen

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982 för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta område norr om förskolan Paletten.

Kommunen har under vintern-sommaren 2018 byggt ut kvartersgata, vatten, avlopp, bredband etc. Då större delen av kvarteret sedan är bebyggt med villor
kan gatustenar sättas på plats och gatan beläggas med toppskiktet/asfaltering.

Intressenter ombeds att noga läsa igenom gällande detaljplan samt de villkor som gäller för intresseanmälan, reservation, bygglov samt köpeavtal. 

Tomtinformation

  • Tomterna fördelas genom "först till kvarn"- principen.
  • Tomtpris: 351.125-372.800 kronor per tomt
  • Tomtyta: 915-1204 kvadratmeter per tomt
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el, bredband etc. Kontaktuppgifter till ledningsägarna finns i menyn till höger.
  • För att reservera en tomt, välj "Lediga tomter Hörnefors" i menyn till vänster där även reservationsblankett finns. Om den tomt som ni söker inte finns med i listan betyder det att den är reserverad eller såld, läs mer på sidan "Reservation av småhustomter" via menyn till vänster.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal mm.

Tomten säljs först efter att ni har fått ert bygglov beviljat.

Läs mer på sidan "Reservation av småhustomter" via menyn till vänster.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området är antagen 1982 och medger fristående eller sammanbyggda småhus i en våning. Källare och inredd vindsvåning kan på vissa specifika tomter tillåtas men avgörs i ett bygglov.

Läs mer i gällande detaljplan via länk i menyn till höger.

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning är gjord för hela kvarteret.
En grundundersökning av den enskilda fastigheten kan dock komma att krävas i samband med bygganmälan.

Att bygga under vintern kan också innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Alla undersökningar bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Sidan har granskats 2019-12-06

Sidans kortadress: www.umea.se/virkesvagen