Startsida Umeå kommun

Avtal

I kommunens arbete med markanvisning förekommer ett flertal avtalstyper:

Föravtal

Ett föravtal kan ibland föregå markanvisning när byggherren vill ha preliminära besked om till exempel fördelning av exploateringskostnader och vem som står risken vid så kallad förgävesplanering. Föravtal kan ses som ett ”letter of intent”. Ett föravtal kan också ge en byggherre möjlighet att delta i Mark och exploaterings arbete i tidiga planeringsskeden.

Reservationsavtal

I ett reservationsavtal regleras byggherrens rätt att under en bestämd tid arbeta med förutsättningarna för ny bebyggelse. Reservationsavtalet fullföljs genom ett markanvisningsavtal, försäljning eller tomträttsupplåtelse.

Genomförandeavtal

Avtal mellan kommunen och en byggherre, som fastställer gemensamma mål och reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i samband med en markexploatering.

Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp för både markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Markanvisningsavtal: Genomförandeavtal när kommunen är markägare och överlåter mark till en byggherre kombinerat med villkor som parterna ska uppfylla i samband med genomförandet.

Exploateringsavtal: Exploateringsavtal kännetecknas av att byggherren äger marken.

Avtal om försäljning

Försäljningsavtal används vid överlåtelser som inte är förenade med genomförandevillkor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.