Startsida Umeå kommun
Villkor

Villkor

  • Markanvisningen tidsbegränsas utifrån förutsättningar i varje enskilt projekt. För att säkerställa att marken inte binds upp för en längre tid ska reservationstiderna vara korta.
  • Byggherren ska inom reservationstiden vid behov ansöka om och bekosta detaljplan, ordna godkänt bygglov samt övriga tillstånd/handlingar som kan krävas för den planerade byggnationen på området. Om inte villkoren i reservationsavtal uppfylls inom angivna tider upphör markanvisningen utan rätt till ersättning.
  • Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning.
  • Projektering och planeringsarbete som byggherren utför inom ramen för markanvisningen görs på egen risk avseende kostnad med mera.
  • Reservationsavtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Reservationsavtal får inte heller inskrivas.
  • Markanvisning ger ingen rätt för byggherren att nyttja marken under avtalstiden.
  • För markanvisning utgår ingen avgift.
  • Markanvisningens giltighet villkoras av att det godkänns av behörig politisk nämnd eller utskott.