Startsida Umeå kommun

Klockarbäckens industriområde

Klockarbäckens industriområde, i nordvästra Umeå, ligger som en solfjäder runt Klockarbäckens handelsområde. Industriområdet har möjligheter till viss järnvägsanslutnings samt anslutning till västra länken (E12).

På Klockarbäcken finns idag ett flertal företag inom bygg- och logistiksektorn. En ny detaljplan har nyligen vunnit laga kraft som möjliggör anläggandet av en ny fabriksbyggnad med kompletterande funktioner för Komatsu Forest behov.

Detaljplan

Detaljplanen möjliggör byggande för industriändamål upp till 220 000 kvadratmeter BTA. Området är lämpligt för stora och ytkrävande lager och verksamheter med behov av goda kommunikationer.

Det är möjligt att utöka området västerut med ny anslutning till E12:an.

Arbetet med ytterligare detaljplaner pågår som innebär att ca ytterligare 50 ha verksamhetsmark ska kunna tas i anspråk de närmaste åren.