Startsida Umeå kommun

Västerslätt, NLC park

Strax norr om den nya godsbangården, intill Umeås nya ringled (E12) ligger NLC Park i ett mycket bra trafikorienterat läge.

Detaljplanen medger till största del bebyggelse för industri (ej tillverkningsindustri eller livsmedel) samt lager. Området är främst avsett för logistikföretag som kan dra nytta av det förmånliga läget. 

Inom det norra planområdet medges kontor i 9 våningar med goda exponeringsmöjligheter mot Norra länken.

Eftersom detta område ligger intill den nya ringleden och en av entréerna till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Enligt översiktsplanen eftersträvas på sikt en utökning av området för ytterligare utveckling av godshantering och företag med behov av järnvägstransporter.