Startsida Umeå kommun
Karta över Rosendalsparken och Djupbäcksängarna

Karta över Rosendalsparken och Djupbäcksängarna. Klicka på bilden för att se en större version.

Rosendalsparken, Östermalm

Stadsdelen Östermalm håller på att förtätas. Samtidigt är tillgången på park- och lekmiljöer begränsad. Därför kommer vi att höja kvaliteten och tillföra funktioner i de parker som finns i stadsdelen. Vi kommer att bygga Rosendalsparken och utvecklar Djupbäcksängarna. Vill du vara med och påverka kan du göra det i vår webbenkät, se nedan.

Rosendalsparken

Rosendalsparken är en närområdespark vilket innebär att den i första hand är till för de närboende. Närområdesparken ger en identitet åt bostadsområdet och fyller en social funktion. Här kan man fika, sola, leka och spela boll. Parken är både en ”grön lunga” och en samlingspunkt. Man ska känna sig trygg och säker i parken. Parken ska också erbjuda lek för barn i åldrarna 0-9 år.

I samband med exploateringen i kvarteret Mården försvann den isbana som tidigare fanns här och den kommer att komma tillbaka vintern 2019. I detaljplaneskedet fastställdes att en samnyttjandezon med förskolan i samma kvarter ska fungera som en flexibel yta som ska kunna delas mellan parkens besökare och förskolebarnen. Det innebär att ytan ska vara öppen och tillgänglig för allmänheten hela dygnet och samtidigt fungera som en extra resurs för förskolan.

Djupbäcksängarna

Djupbäcksängarna utgörs av ett långsträckt parkstråk som går parallellt med och gränsar av Östermalm mot Blå vägen och järnvägsspåret. Parken delas upp av gång- och cykelbanor som går in i viadukter under barriären och binder samman stadsdelen med Fridhem.

Djupbäcken går i kulvert från Hagaparken och längs Östermalmsgatan och kommer upp i dagen i sista delen mot Katolska kyrkan. Sedan försvinner den ner under marken precis innan Svingen och dyker upp igen i Djupbäcksterrasserna efter Östra Station. Djupbäcksängarna utgör därför en länk i ett sammanhängande blå- och grönstråk från Stadsliden (Umeås stadsskog), och älvslandskapet. Den är en spridningskorridor för djur och växter.

Djupbäcksängarna är kuperade med trädbevuxna bullervallar som anlades under 1980-talet. Parken är ett populärt promenadstråk för hundägare. Det finns även platser för vistelse och möjlighet till vinterlek på kullarna. Djupbäcksängarna har potential att nyttjas ännu mer än idag.

Tyck till om Rosendalsparken och Djupbäcksängarna

Vi säger tack till alla er som deltog i dialogen runt Rosendalsparken och Djupbäcksängarna. Nedan kan du läsa en sammanställning av de synpunkter och önskemål som kommit in. Dialogen avslutades 31 augusti 2019.

Sammanställning av dialogen om Rosendalsparken och Djupbäcksängarna

Resultatet av dialogen kommer att ingå som ett viktigt kunskapsunderlag när parken ska utvecklas vidare. Ombyggnaden av Rosendalsparken är planerad att starta våren 2020 och Djupbäcksängarna våren 2021.

Ny förskola i närheten

En ny förskola har byggs öst på stan och får namnet förskolan Rosendal.

Bild på lekande familj

Lek och bus i Vänortsparken

Kontakt

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 27 14
michael.holmstrom@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-07

Sidans kortadress: www.umea.se/rosendalsparken