Startsida Umeå kommun

Strömpilen 1

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och handel.

Syftet är också att säkerställa allmänhetens möjlighet att vistas vid och röra sig längs älvstranden. Samt att säkerställa de kulturhistoriska värden som området bär på.

Lämna dina synpunkter

Under Samråd av begäran om planeringsbesked avseende strandskydd för Strömpilen 1 kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 20 december 2019.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00442

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 13 juni 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Samråd om ansökan av planeringsbesked t.o.m. 2019-12-20

Planeringsbeskedet är ett bindande besked där länsstyrelsen efter samrådet gör en bedömning om detaljplanen omfattar ingripandegrunderna i 11 kap 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL.  

Kungörelse

Handlingarna omfattar
Utkast till ansökan om planeringsbesked (kommunal handling)

Bilaga 1. Inkommen planansökan och illustrationsbilaga

Bilaga 2. Planbesked (kommunal handling)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-19

Sidans kortadress: www.umea.se/strompilen1