Startsida Umeå kommun
översiktskarta Guldskrinet vid Gammliavallen

Guldskrinet 1, del av Stadsliden 2:2

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. Syftet är också att titta på utvecklingen av området i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den nya översiktsplanen. Området ligger vid Gammliavallen, på den plats där simhallen idag finns.

Planfakta

Diarienummer

PLA 11-13

Handläggare

Malin Nyberger
Planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 23 november 2011.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus