Startsida Umeå kommun
översiktskarta Guldskrinet vid Gammliavallen

Guldskrinet 1, del av Stadsliden 2:2

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. Syftet är också att titta på utvecklingen av området i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den nya översiktsplanen. Området ligger vid Gammliavallen, på den plats där simhallen idag finns.

Planfakta

Diarienummer

PLA 11-13

Handläggare

Magdalena Blomquist
biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 23 november 2011.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft