Startsida Umeå kommun

Del av Umeå 4:3 och Stadsliden 4:2
– handel och verksamhet

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter samt säkerställa hantering av dagvatten i området.

Syftet är också att skapa ett modernt handelsområde som med tiden kan agera stadsdelscentrum för kringliggande stadsdelar och vara en attraktiv plats i staden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02002

Handläggare

Johan Marklund
planarkitekt
090-16 14 85
johan.marklund.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden 2017-10-18

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2018-05-21 - 2018-06-11

Behovsbedömning

Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2019-10-16

Handlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran

Utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning
Strukturstudie

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran).

Överklagad plan

Planen antogs av kommunfullmäktige 2019-11-25

Kommunfullmäktiges protokoll (lämnas ut på begäran).

Planen överklagades 2019-12-09 och överlämnades 2019-12-10 till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-10

Sidans kortadress: www.umea.se/umea43/stadsliden42