Startsida Umeå kommun

Del av Grubbe 9:21 med flera – Klockarbäckens handelsområde

Samrådsmöte

Samrådsmötet för detaljplanen hålls i anslutning till Stadshusets norra entré.

8 januari
Stadshusets Entré
Drop in mellan kl 18-20

Välkomna!

Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att en ny anslutning till området skapas via en ny cirkulationsplats som ska få namnet Prästsjörondellen. I huvudsak möjliggör detaljplanen för detaljhandel, verksamheter samt restaurang i två våningar. I planområdets västra del möjliggörs även för hotellverksamhet, kontor och smådjursveterinär i fem våningar. Smådjursveterinär tillåts även i planområdets östra del. I anslutning till Prästsjörondellen samt Kullavägsrondellen möjliggörs för drivmedel.

Byggnadshöjden regleras till 12 meter för den östra delen av området och 30 meter för områdena mot väster. Exploateringsgraden regleras med högsta totala byggnadsarea för respektive bebyggelseområde. Totalt medger detaljplanen cirka 175 000 m² bruttoarea.

Detaljplanen innebär även att delar av gällande detaljplaner Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 (2480K-P07/318), Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 (2480K-P05/112) samt Detaljplan för del av Västra Umedalen inom Backen (2480K-P03/180) upphävs. Områdena som upphävs är belägna inom vägplanen för Västra Länken. Upphävningen innebär ingen förändring i området.

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte innebär någon betydande miljö¬påverkan. I planarbetet har dagvattenhantering samt geotekniska förhållanden varit viktiga frågeställningar.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för handel inom Klockarbäckens handelsområde genom att skapa planmässiga förutsättningar för en ny anslutning från Prästsjörondellen och att utöka befintligt handelsområde i det trafikorienterade läge som skapas i samband med ringledens färdigställande, den s.k. Västra länken. Detaljplanen ska möjliggöra för nya gång- och cykelanslutningar för att öka tillgängligheten till området.

Ett annat syfte med detaljplanen är att utöka Klockarbäckens handelsområde till att möjliggöra för restaurang, hotell, kontor, verksamheter, smådjursveterinär och drivmedelsförsäljning.

Syftet med detaljplanen är även att inom planområdet säkerställa ett grönt ekologiskt stråk i anslutning till Klockarbäcken och Prästsjöns utlopp, en hållbar dagvattenhantering samt ett 30 meter säkerhetsavstånd till väg E12.

Detaljplanen syftar även till att upphäva delar av detaljplanerna 2480K-P07/318, 2480K-P05/112 och 2480K-P03/180.


Ärendet är ihopslaget med BN-2012/00089.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 24 januari 2020.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01065 (ihopslaget med BN-2012/00089)

Handläggare

Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att utöka plan­området togs av byggnads­nämnden den 15 juni 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Beslut om att påbörja planen togs av byggnads­nämnden 23 april 2014.

Byggnadsnämnmdens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-08

Sidans kortadress: www.umea.se/klockarbackenshandelsomrade