Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Del av Kåddis 3:1 samt Baggböle 2:33

Syfte

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för industri samt förlänga Lagervägen. Syftet med planen är också att möjliggöra ett stickspår för järnväg som ska kunna ansluta till verksamheterna inom området och för att gynna ett hållbart transportsätt. Syftet är vidare att skapa goda förutsättningar för hantering av dagvatten

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast måndag 11 maj 2020.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2019/00143

Handläggare

Liza Alcazar
Planarkitekt
090-16 14 20
liza.alcazar@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2018-05-24.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Behovsbedömning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-17

Sidans kortadress: www.umea.se/kaddis31