Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Del av Kåddis 3:1 samt Baggböle 2:33

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för industriverksamhet i anslutning till Klockarbäckens industriområde.

 

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/00143

Handläggare

Johan Marklund
planarkitekt
090-16 14 85
johan.marklund.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2018-05-24.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft