Startsida Umeå kommun

Grubbe 9:21 med flera – verksamheter

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter med tillhörande infrastruktur.

Syftet är också att säkerställa riksintresset för vattenförsörjning, den gröna korridoren som löper genom området samt platsens naturvärden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/00243

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden
2019-04-17.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-04-26

Sidans kortadress: www.umea.se/grubbe921