Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Kåddis 3:1 och 3:3 – industri med mera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ett industriområde som gestaltas som en viktig entré till Umeå samt möjliggöra en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen.

Syftet är också att säkerställa den gröna korridorens funktion som ingår i den övergripande grönstrukturen som ska innehålla både ekologiska och sociala värden.

Vidare är syftet att det skogdominerade området vid Brännlandsberget beaktas så att den behåller sin funktion som när-rekreationsområde för Kåddis och Baggböle.

Planfakta

Diarienummer

BN-2020/00031

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2020-03-18.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-02

Sidans kortadress: www.umea.se/kaddis33