Startsida Umeå kommun

Planområdet. Klicka för större bild.

Tomtebo 2:1 (Tomtebo strand)

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningat för en ny stadsdel. Samt att möjliggöra för blandstad; bostäder, kontor och verksamheter.

Syftet är också att säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga offentliga rum och parker samt lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Tidplan

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd maj-juni 2019 med granskning sommaren 2019. Beräknad antagande hösten/vintern 2019/2020.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01939

Handläggare

Magdalena Blomquist
biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft