Startsida Umeå kommun

Motormannen 9 – bostäder

Syfte

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med centrumskapande verksamheter i bottenplan. Blandade funktioner utgör ett elementärt inslag i den pågående stadsomvandlingen som syftar till att bygga stad med hög täthet och korta avstånd till vardagliga målpunkter. Syftet är också att säkerställa att bebyggelsen ges en stadsmässig utformning och bidrar till att vitalisera området som idag utgörs av industri och handel.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02216

Handläggare

Jonas Söderlind
planarkitkekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 26 april 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen t.o.m 2018-02-26

Behovsbedömning

Antagande av planförslag

Byggnadsnämnden antar preliminärt detaljplanen 2020-06-17.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar

plankarta
planbeskrivning
samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)
bullerutredning
stadsutvecklingsprogram
luftutredning
miljöteknisk markundersökning
riskutredning - skyddsavstånd till bensinstation

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-09

Sidans kortadress: www.umea.se/motormannen