Startsida Umeå kommun

Planområdet. Klicka för större bild.

Tomtebo 2:1 (Tomtebo strand)

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningat för en ny stadsdel. Samt att möjliggöra för blandstad; bostäder, kontor och verksamheter.

Syftet är också att säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga offentliga rum och parker samt lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Tidplan

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd april-maj 2020 med granskning hösten 2020. Beräknad antagande årsskiftet 2020/2021. Läs mer på www.umea.se/tomtebostrand.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01939

Handläggare

Magdalena Blomquist
biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2020-05-14

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrandsamrad