Startsida Umeå kommun

Ersmark 22:2, ändra allmän platsmark till kvartersmark

Syftet med detaljplanen är att genom en ändring medge att mark som i dag är allmän plats blir kvartersmark och därmed möjlig att reglera till närliggande småhustomter.

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senastfredag 27 december 2019.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00776

Handläggare

Tichaona Dumba Maphosa
planarkitekt
090-16 12 30
tichaona.dumba. maphosa@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 23 augusti 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd t.o.m. 2019-09-26

Handlingar

följebrev
planbeskrivning
plankarta.


Granskning t.o.m. 2019-12-27

Handlingar

följebrev
planbeskrivning
plankarta
samrådsredogörelse.


Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2019-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/ersmark222markandring