Startsida Umeå kommun

Del av Tavelsjö 7:8 med flera – bostäder med mera

Syftet är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med service och att bevara den gamla prästgården. Syftet är också att säkerställa naturmiljön vid Tavelsjön genom en rimlig byggnadsskala och bevarad vegetation samt bereda allmänheten tillträde till stranden.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00651

Handläggare

Angelica Wiklund
planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 2017-09-20.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömning

Granskning till och med 2019-08-23

Handlingar

följebrev
plankarta
planbeskrivning
samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
planprogram
projekterings PM/geoteknik
antikvarisk bedömning.

Godkännande

Detaljplanen godkänns preliminärt av byggnadsnämnden 2019-10-16. Protokoll lämnas ut på begäran.

Handlingar
plankarta
planbeskrivning
planprogram
projekterings PM/geoteknikantikvarisk bedömning

Antagande

Kommunfullmäktige fattade beslut om antagande 2019-11-25. Protokoll lämnas ut på begäran.

Överklagad plan

Detaljplanen överklagades 2019-12-31 och översändes 2020-01-07 till mark- och miljödomstolen för prövning.

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-15

Sidans kortadress: www.umea.se/tavelsjo622