Startsida Umeå kommun

Linnéan 8 - bostäder

Planförslaget bedöms överstämma med gällande översiktsplan och möjliggör för bostäder i två våningar. Den största byggnadsarean (byggnadens fotavtryck på marken) regleras till 280m2 för huvudbyggnad och 185m2 för komplementbyggnad.

In- och utfart till fastigheten regleras med utfartsförbud för att inte påverka närliggande busshållplats.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Syftet är även att säkerställa att ny bebyggelse ej påverkar befintlig busstation.

Ett annat syfte med detaljplanen är att säkerställa att en friyta för de boende skapas samt att dagvatten kan hanteras inom planområdet.

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 3 januari 2020.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02279

Handläggare
Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 15 februari 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2017-11-16 - 2017-12-07

Behovsbedömning

Samråd t.o.m 2020-01-03

Handlingar

följebrev
plankarta
planbeskrivning.

 

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-04

Sidans kortadress: www.umea.se/linnean8