Startsida Umeå kommun
Hörneå 30:2 detaljplanering

Hörneå 30:2 med flera – bostäder

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i en stadsmässig karaktär med möjlighet till centrumfunktioner.

Samrådsmöte

Välkommen att delta på samrådsmöte. Tisdagen den 26 november finns möjlighet till drop-in för att ställa frågor kring planförslaget samt detaljplaneprocessen.

Datum: 26 november
Tid: Drop-in mellan klockan 18.00-20.00
Plats: Kempesalen, Centrumhuset Hornet Hörnefors

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdag 11 december 2019.


Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2017/01231

Handläggare

Clara Harlin Persson
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2017-10-18 § 359.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd t.o.m 11 december 2019

- Följebrev
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Bullerutredning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2019-11-18

Sidans kortadress: www.umea.se/hornea302