Startsida Umeå kommun

Sofiehem 2:156

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt bostäder med vårdinslag såsom äldreboende. Även förskola och verksamheter kan bli aktuellt. Parkstråket norr om fastigheten ska också beaktas i planarbetet.

Planfakta

Diarienummer

BN-2019/01917

Status och handlingar

Planbesked

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2020-01-22.

Byggnadsnämndens protokoll lämnas på begäran.

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-03

Sidans kortadress: www.umea.se/sofiehem2156