Startsida Umeå kommun

Stadsliden 2:3, Hamrinsberget - verksamheter och bostäder

Syftet med planprogrammet är att inom området studera de planmässiga förutsättningarna för ny bebyggelse för verksamheter och boende på Hamrinsberget liksom områden för allmän plats för gator och utsiktsplats.

Syftet är också att studera och visa hur befintliga anläggningar för Umeås och Norrlands universitetsjukhus vattenförsörjning kan säkras liksom hur dagvattnet kan hanteras. Ytterligare ett syfte är att inventera av områdets kulturmiljövärden och pröva om eventuell multiarena ännu är aktuell inom området.

Planfakta

Handläggare

Magdalena Blomquist
planarkitekt
magdalena.blomquist@umea.se

Diarienummer

BN 2014/00435

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att inleda plan­program togs av byggnads­nämnden den 11 juni 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Undersökning av miljöpåverkan

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen på kommunens anslagstavla till och med 2019-11-23.

Samråd

Utställning/granskning

Antagen plan

Laga kraft