Startsida Umeå kommun

Stadsliden 2:3, Hamrinsberget - verksamheter och bostäder

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter, kontor, handel (inkl. livsmedel) och bostäder samt områden för allmän plats för gator och utsiktsplats.

Syftet är också att säkerställa befintliga anläggningar för Umeås och Norrlands Universitetssjukhus (NUS) vattenförsörjning samt hur dagvatten kan hanteras.

Ytterligare ett syfte är att säkerställa områdets kulturmiljövärden.

Planfakta

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
anna.aslin@umea.se

Diarienummer

BN 2014/00435

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att inleda plan­program togs av byggnads­nämnden den 11 juni 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Undersökning av miljöpåverkan

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen på kommunens anslagstavla till och med 2019-11-23.

Samråd

Utställning/granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus