Startsida Umeå kommun

Stadsliden 6:6 (mot Gösta Skoglunds väg) - kontor, bostäder, parkering

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor, lokaler för laborativ verksamhet, bostäder samt parkeringshus/mobilitetsanläggning och service. Området mot friidrotts-arenan säkerställs för sportändamål.

Syftet är också att säkerställa en hög kvalitativ gestaltning och tydlig koppling till Universitetsstaden och pågående stadsutvecklingsprojekt inom Tomtebo strand.

Planfakta

Diarienummer

BN-2018/00194

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden
2018-03-14

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus