Startsida Umeå kommun

Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 - bostäder och verksamhet

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa förutsättningar för detaljplan som medger bostadsbebyggelse med varierande byggnadshöjder
samt möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/00343

Handläggare
Peter Jönsson
planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 17 juni 2015.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft