Startsida Umeå kommun

Planområdet. Klicka för större bild.

Tomtebo 2:1 (Tomtebo strand)

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningat för en ny stadsdel. Samt att möjliggöra för blandstad; bostäder, kontor och verksamheter.

Syftet är också att säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga offentliga rum och parker samt lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Tidplan

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd maj-juni 2019 med granskning sommaren 2019. Beräknad antagande hösten/vintern 2019/2020.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01939

Handläggare

Magdalena Blomquist
biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 17 november 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.