Startsida Umeå kommun

Hörneå 30:2 med flera – bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Detaljplanen ska syfta till att möjliggöra förtätning för bostäder i tre till fyra våningar. 

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/01231

Handläggare

Clara Harlin Persson
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden 2017-10-18 § 359.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft