Startsida Umeå kommun

Exempel på detaljplan

Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Se exempel på en plankarta: Täfteå 13:1

Plankartan redovisar bland annat:

 • Tillåten användning
  Vad marken ska användas till markeras med en färg och en bokstav på kartan, till exempel för bostäder, park, gata, skola och liknande
 • Byggnaders storlek
  Med en siffra eller bokstav regleras en byggnads storlek, till exempel hur stor och hur hög en byggnad får vara.
 • Byggnaders utseende
  En bokstav reglerar hur något på byggnaden ska se ut, till exempel val av material och färg.
 • Värdefull kulturmiljö
  Värdefull kulturmiljö markeras, på plankartan, med en bokstav och ibland även en färg. Värdefull kulturmiljö påverkar dina möjligheter att riva eller bygga om en byggnad.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus