Startsida Umeå kommun

Exempel på detaljplan

Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Se exempel på en plankarta: Täfteå 13:1

Plankartan redovisar bland annat:

 • Tillåten användning
  Vad marken ska användas till markeras med en färg och en bokstav på kartan, till exempel för bostäder, park, gata, skola och liknande
 • Byggnaders storlek
  Med en siffra eller bokstav regleras en byggnads storlek, till exempel hur stor och hur hög en byggnad får vara.
 • Byggnaders utseende
  En bokstav reglerar hur något på byggnaden ska se ut, till exempel val av material och färg.
 • Värdefull kulturmiljö
  Värdefull kulturmiljö markeras, på plankartan, med en bokstav och ibland även en färg. Värdefull kulturmiljö påverkar dina möjligheter att riva eller bygga om en byggnad.