Startsida Umeå kommun

Kostnader

Nedan finns kostnaderna för att ta fram en detaljplan redovisade.

Kostnader planbesked

Begäran om planbesked skall göras av den som avser att utföra en åtgärd inom det område som ansökan berör. För detta tar kommunen ut en avgift. Kostnaden för planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden (BN) har tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Kostnader detaljplan

Då beslut om att påbörja detaljplanearbetet tagits upprättas ett planavtal där kostnaderna fastställs. Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ersättningen tas ut i förskott, om inget annat avtalas. För detaljplan där avtal inte tecknats tas planavgift ut senast vid beslut om lov. 

Avgiften består av en grundavgift, samt en rörlig del som beror på hur mycket som ska bebyggas. Utöver detta tillkommer en avgift om till exempel riksintresseområden berörs eller om detaljplanen kommer att behandla strandskydd.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

Timersättning plus grundavgift debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt tabell "Planavtal" eller t.ex. där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas i BTA enligt svensk standard (SS021053 i tillämplig omfattning). Planer som går på timtaxa debiteras med 950 kr per timme.

Beräkning av plantaxa

Plantaxa fr.o.m. 1 januari 2020 samt reviderade prislistan för Lantmäteris tjänster gällande grundkartor och fastighetsförteckningar fr.o.m. 1 maj 2020.

Nu gällande taxa gäller för ärenden där planavtal tecknas efter 2020-01-01 samt där planbesked beslutas efter 2020-01-22. Nya beslut av kommunfullmäktige gäller framför vad som redovisas här. 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus