Startsida Umeå kommun

Planförfaranden enligt plan- och bygglagen

De tidigare planförfarandena, enkelt planförfarande och normalt planförfarande har med den nya lagstiftningen (PBL 2010:900 med start från 1:a januari 2015) bytt namn till standardförfarande respektive utökat förfarande.

Det har tillkommit två nya planförfaranden, så kallat begränsat förfarande som används i enkla ärenden, där förslaget godkänns i samrådet. Det finns även samordnat förfarande när planen relaterar till annan lagstiftning till exempel när det gäller vägplaner.

Standardförfarande

Standardförfarandet härstammar från det tidigare enkla planförfarandet. Detta planförfarande  är begränsat så till vida att det endast innehåller ett kommunikationssteg med berörda sakägare och instanser.

När tillämpas standardförfarande?

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan

  • är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Planprocessen standardförfarande
Begränsat förfarande

För att ett begränsat förfarande ska vara ett alternativ krävs att

  • förutsättningarna för standardförfarandet skall vara uppfyllda
  • planförslaget godkänns av samrådskretsen.
Planprocessen begränsat förfarande
Utökat förfarande

Ett utökat planförfarande ska tillämpas när förslaget till detaljplan

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Mer information

Boverkets webbplats kan du läsa mer om olika planförfaranden.

Sidan har granskats 2018-11-07

Sidans kortadress: www.umea.se/planprocess