Startsida Umeå kommun

Älvlandskapet — ett utvecklingsstråk med anor

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av älvlandskapet för attraktivt boende och friluftsliv med fokus på hållbar utveckling.

Älven med sitt kulturlandskap är en unik tillgång för Umeå. Områdets förutsättningar och värden är en stor resurs för kommunen och rätt planerat och utnyttjat kan älven och dess miljöer bidra till att skapa en god livsmiljö för ett stort antal kommuninvånare.

Längs älven samsas en rad olika intressen, till exempel vattenkraft, fiske, båtliv, rörligt friluftsliv, kulturhistoria, jordbruk, naturvård och vattennära boende. För att undvika intressekonflikter och på bästa sätt nyttja älvlandskapet ser kommunen över områdets utveckling i en fördjupad översiktsplan.

Mål och vision

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av älvlandskapet för attraktivt boende och friluftsliv med fokus på hållbar utveckling.

Exempel på mål för planarbetet är att:

  • skapa förutsättningar för ett bättre nyttjande av älvstråket under alla årstider i samklang med både bebyggelse och natur- och kulturvärden
  • definiera säkerhetsavstånd för bebyggelse med hänsyn till höga flöden och skredrisker
  • utpeka skyddsvärda miljöer som bör undantas exploatering
  • klarlägga båtlivets utvecklingsmöjligheter
  • utreda nya områden för vattennära bebyggelse
  • belysa hur fisket i området kan utvecklas
  • bevara och utveckla förutsättningar för jordbruk.

Antagandehandling

Antagandehandling för älvlandskapet (pdf, 17 MB)

Antagandehandling för älvlandskapet (pdf, högupplöst version, 57 MB)

Utlåtande efter utställning

Bilaga 1: älvlandskapet i kulturhistoriska drag (pdf, 25 MB)

Bilaga 2: GIS-baserad landskapsanalys (pdf, 5 MB)

Synpunkter från samråd och utställning

Under hösten 2009 hölls samråd och samrådsmöten om översiktsplanen för älvlandskapet. Planförslaget har sedan dess omarbetats utifrån ett 70-tal synpunkter som kom in under samrådet och ett 40-tal remissyttranden under utställningen. I samrådsredogörelsen och Utlåtande efter utställning finns mer information.

Läs mer om samrådet och utställningen

Skede i översiktsplanprocessen

Kommunfullmäktige antog planen 29 oktober 2012.

ÖPL-process
Avgränsning av älvlandskapet

Den fördjupade översiktsplanen för älvlandskapet omfattar områden närmast älven från kommungränsen mot Vännäs i norr till Obbola/Holmsundsbron i Österfjärden och Gröthällan i Västerfjärden i söder. Den omfattar inte Centrala stan och Ön som behandlas i egna fördjupningar. Klicka på kartan för att se en större karta.

Kontakt

Pernilla Helmersson
planerare
utvecklingsavdelningen
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Doris Grellmann
naturvårdare
utvecklingsavdelningen
090-16 16 69
073-079 57 38
doris.grellmann@umea.se

Per Westergren
mark- och exploateringsingenjör
utvecklingsavdelningen
090-16 23 73
090-16 23 60
per.westergren@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/alvslandskapet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.