Startsida Umeå kommun
Centrala stan

Så ska Umeås centrala stadsdelar utvecklas i framtiden

Ett attraktivt och levande centrum har stor betydelse i Umeås strävan att uppnå tillväxtmålet 200 000 invånare. Stadskärnans utveckling ska bidra till att locka nya inflyttare och företag och samtidigt göra Umeå till en än bättre stad för umeborna att bo och leva i.

En tätare blandstad med en fördubbling av antalet invånare

Planförslaget föreslår en kraftig tillväxt med ny bebyggelse i och nära centrum. Det innebär bland annat att vi kan få en fördubbling av antalet boende i de centrala stadsdelarna och att högre hus kommer att bli vanligare. Samtidigt ska kulturmiljön, de offentliga platserna och parkerna prioriteras bland annat för att tillgodose invånarnas behov av lek, umgänge och rekreation.

Gående, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafiken. Med fler invånare i de centrala stadsdelarna ökar också intensiteten i stadslivet vilket gör Umeås centrum trevligare och tryggare samtidigt som det gynnar utvecklingen av handeln och andra viktiga funktioner i stadskärnan.

Exempel från den fördjupade översiktsplanen

Här följer några utdrag från handlingarna. I den fullständiga antagande­hand­lingen nedan hittar du mer information. Klicka på bilderna för att se större versioner.

Före och efter

Före och efter — Bilden visar en möjlig förtätning av Umeås centrala stadsdelar med ny föreslagen kvarters­bebyggelse i gult. Bilden illustrerar utvecklings­strategierna för Umeås fysiska tillväxt.

Strandpromenaden

Strandpromenaden — Strandpromenaden föreslås att utvecklas till ett unikt parkstråk med ett rikt och varierat utbud av kultur och mötesplatser vid vattnet. Den nya bebyggelsen på Ön länkas till staden med nya broar som ger gena gång- och cykelvägar mellan de östra stadsdelarna. Även på den södra älvstranden utvecklas en promenad mellan broarna.

Huvudvägnät
Huvudvägnät — Umeå kommun har valt att arbeta med ett huvudvägnät för gång- och cykeltrafikanter där en särskilt hög standard avseende framkomlighet, gena och raka sträckningar, trafiksäkerhet, belysning, drift och underhåll, m.m. ska hållas. Huvudnätet för gång- och cykeltrafik ska upplevas som tryggt och säkert för alla brukare.
Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken — Kollektivtrafiken kommer att spela en avgörande roll i Umeås mål att nå 200 000 invånare med en hållbar tillväxt. För att kunna erbjuda ett tidseffektivt system med hög tillgänglighet och hög turtäthet föreslås ett koncentrerat stomlinjenät.  Busslinjer med fast sträckning skapar tydlighet och gör att resenären kan lita på att bussen går samma sträcka dag efter dag.

Synpunkter har vägts in

Planen har tidigare varit på samråd och utställning tillsammans med den fördjupade översiktplanen för Umeås framtida tillväxtområde. Både efter samråd och utställning har inkomna synpunkter beaktats och lett till en omarbetning av planförslaget. Synpunkter från utställningen har sammanställts i ett särskilt utlåtande som också innehåller kommunens kommentarer till inkomna yttranden. Det särskilda utlåtandet ingår som en del av antagande­handlingarna tillsammans med den fördjupade översiktsplanen.

Läs mer om planen

Fördjupning för de centrala stadsdelarna (pdf, 6 MB)

Fördjupning för de centrala stadsdelarna (pdf, högupplöst version, 60 MB)

Planillustration (pdf, 2 MB)

Kulturmiljökarta (pdf 1 MB)
karta med kulturmiljövärden i de centrala stadsdelarna

Utlåtande efter utställning
med synpunkter från utställningen samt kommentarer från kommunen för två fördjupade översiktsplaner: de centrala stadsdelarna och Umeås framtida tillväxtområde

Samrådsredogörelse (pdf)
handling med synpunkter från det tidigare samrådet för två fördjupade översiktsplaner: de centrala stadsdelarna och Umeås framtida tillväxtområde

Skede i översiktsplanprocessen:

29 augusti 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta den fördjupade översiktsplanen. Den har nu vunnit laga kraft.

ÖPL-process
Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/centralastan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.