Startsida Umeå kommun

Rapporter om Nydalaområdet och Nydalasjön

Friluftsområdet kring Nydalasjön har varit föremål för flera kartläggningar och undersökningar. Rapporterna, som är en del av underlaget för den fortsatta planeringen av Nydalaområdet, kan du läsa i sin helhet här.

Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön

Konsultföretaget WSP samhällsbyggnad tog fram rapporten 2006 på uppdrag av Umeå kommun. Resultatet av undersökningen visar hur tillflöden av fosfor påverkar sjön. En hög näringshalt, framförallt fosfor, ökar risken för bland annat algblomning. Utöver kartläggningen av tillflöden visar denna rapport också hur eventuellt kommande bebyggelse påverkar sjöns fosforhalt.

Läs rapporten (pdf, 5 MB)

Skötselplan för Nydalasjöns strandzoner

Skötselplanen togs fram 2005 av Umeå kommun och omfattar Nydalasjöns stränder och dess närmaste omgivningar, den mark som är detaljplanelagd som parkmark.

Läs rapporten (pdf, 5 MB)

Naturvärden i Nydalaområdet

Rapporten är resultatet av en översiktlig inventering av vattenvegetation, ödetomter, skog och våtmarker i Nydalaområdet, som genomfördes 2006.

Läs rapporten (pdf, 3,2 MB)

Fritidsstugor vid Nydalasjön — en kulturhistorisk inventering

Västerbottens museum står bakom denna rapport som togs fram 2006 på uppdrag av kommunfullmäktige. Dokumentet är en kulturhistorisk inventering av fritidsstugorna vid Nydalasjön. Av de 141 stugor som en gång fanns kring sjön finns i dag 64 kvar.

Läs rapporten (pdf, 11 MB)

Kulturvärden i Nydalaområdet

Västerbottens museum har också gjort en byggnadsantikvarisk rapport om kulturvärdena i Nydalaområdet. Den är ett av underlagen för den fördjupade översiktaplanen.

Läs rapporten (pdf, 43 MB)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.