Startsida Umeå kommun
Plankarta fördjupningen för Umeå

Klicka för att öppna plankartan för fördjupningen för Umeå (pdf filstorlek)

Fördjupning för Umeå - Umeås framtida tillväxtområde

Denna fördjupning utgör den mest centrala delen av översiktsplanens många delar. Inom planavgränsningen har 95 % av tillväxten skett under en tioårsperiod. Flera frågor som behandlas i planen är dock på kommunövergripande nivå såsom exempelvis infrastruktur och kommunikationer, handel och service.

En integrerad bebyggelse- och trafikstrategi

Fördjupning för Umeå är en integrerad bebyggelse- och trafikstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och en fortsatt utveckling av staden. En tät, kompakt blandstad föreslås som kan erbjuda intressanta boendemiljöer och mötesplatser. En grundbult för planförslaget, och möjligheten att klara tillväxtmålet samtidigt som staden har problem med luftföroreningar, är trafikutvecklingen. Frågan är komplex och kräver ett helhetsperspektiv. För att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle föreslås en sammanhållen stadsstruktur eftersom det ger lägre trafikarbete än utspridd bebyggelse.

Huvudinriktningen är att åstadkomma en tät och sammanhållen stadsstruktur för att ge förutsättningar för ett tryggt och stimulerande stadsliv samt ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Planen visar på olika möjligheter att komplettera och bygga vidare på stadens struktur och pekar på behov att överge planeringsmetoder som resulterar i den funktionsuppdelade staden och i fortsättningen planera för hållbara stadstyper som den blandade kvartersstaden och den utbyggda/kompletterade byn.

Inriktningen är en utveckling som bidrar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Närhet till gröna stråk, gröna parker och natur är viktigt. Blandad bebyggelse med variation av gammalt och nytt bidrar till trivsel och höga miljövärden. Planen identifierar områden som kan utvecklas för vattennära boende och verksamheter. Attraktiva bostäder med god kollektivtrafikförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. Antalet bilresor kan minska och därmed också klimatpåverkan. I planen beskrivs vilka områden och stråk som prioriteras för bebyggelse för att bidra till en god kollektivtrafikförsörjning.

Strategi 5km staden


Femkilometersstaden

En av flera bärande strategier i planen, i syfte att åstadkomma en hållbar struktur är femkilometersstaden. Genom att koncentrera tillkommande bebyggelse kan en tät funktionsblandad stad uppstå med korta transportavstånd vilket gynnar fotgängare och cyklister.

 

Stomlinjenätet

Stärkt kollektivtrafik

I planen anges ett stomlinjenät för kollektivtrafik. Drygt 9 av 10 umebor når en linje inom 500 meter. Med ytterligare bebyggelse i kollektivtrafikens influensområde stärks kollektivtrafiken.

 

Illustration ekologiska korridoren

 

Grön ekologisk korridor

En planidé är utvecklande av en vandringsled kring staden i den gröna ekologiska korridoren.

Illustration ekologiska korridoren

 

Framtida bebyggelsestruktur

I Fördjupning för Umeå hanteras de områden som till största delen berörs av stadens tillväxt. 95% av tillväxten har skett inom planområdet. Illustrationen visar en vision över den framtida
bebyggelsestrukturen.

 

Fakta och särskilda upplysningar

Antagande

Antagen KF 2011.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.  Samråd för revidering sker samtidigt med detta dokument.

Planhandlingar

Antagandehandling (pdf, 12 MB)

Plankarta (pdf, 6 MB)

Utlåtande efter utställning
med synpunkter från utställningen samt kommentarer från kommunen för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna.

Samrådsredogörelse (pdf)
handling med synpunkter från det tidigare samrådet för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna

Avgränsning

Planen berör Umeå tätort samt de områden som är berörd av Umeås framtida expansion.

Planens bärande teman

Bebyggelse, verksamheter, trafikstrategi, parkeringsstrategi, infrastruktur, grönstruktur, naturresurser, kulturmiljöer, luftmiljö och buller, riksintressen samt handel och service.

 

Särskild upplysning

Som följd av Aktualiseringsbeslut av översiktsplan Umeå kommun under 2016 revideras planen i de delar som rör;

a) Trafikavsnittet. Skrivningar har ändrats och parkeringsnormer kommer lyftas ur översiktsplanen för att istället hanteras i separat dokument som antas av kommunfullmäktige.

b) Som följd av ny riksintresseprecisering för Umeå flygplats ändras flygbullerkurvan i plankartan för Fördjupning för Umeå.  

c) Förändringar som gäller andra riksintressen redovisas i avsnitt 3.17 i detta dokument.

d) Vattenskyddsområden har ändrats över tid och redovisas för hela kommunen i Tematiskt tillägg för landsbygden. Vissa vattenskyddsområden redovisad i Förjupning för Umeå är alltså inaktuella.

Övrigt

-Vid laga kraft för Västra länken utgår redovisning av riksintresse kommunikationer för Umeåprojektet. Handlingsfrihet för framtida koppling över älven bibehålls till dess möjligheter att realisera framtida kopplingar utretts.
-Utvecklingsinitiativ kallat Skärgårdsstaden, som handlar om utveckling av bebyggelse på tidigare industriområde i Holmsund, bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner. Planprogram kan komma bli aktuellt bl.a. för att säkerställa goda kopplingar från området till bland annat Holmsunds centrum.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Mer information
Framsida fördjupningen för Umeå

Läs fördjupningen för Umeås framtida tillväxtområde (pdf, 12 MB)

Plankarta (pdf, 6 MB)
karta över det område som planen gäller

Utlåtande efter utställning
med synpunkter från utställningen samt kommentarer från kommunen för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna.

Samrådsredogörelse (pdf)
handling med synpunkter från det tidigare samrådet för två fördjupade översiktsplaner: Umeås framtida tillväxtområde och de centrala stadsdelarna

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-05-16

Sidans kortadress: www.umea.se/umeatillvaxt