Startsida Umeå kommun
Flygbild över I20-området

I20-området

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för I20-området fanns på samråd till och med 1 september 2019. Planen redovisar hur Umeå tätort kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och grönområden på militärens tidigare övningsområde i södra delen av planområdet, och hur Försvarsmakten kan utveckla sin verksamhet i den norra delen. Utbyggnaden är långsiktig och förutsätter till största del att Försvarsmaktens nuvarande verksamheter söder om Norra länken flyttar till ett nytt läge. Förutsättningarna för detta utreds under 2019.

I20-området utgör det enda större sammanhängande markområdet för tätortsutveckling i stadscentrums närområde. Här finns goda möjligheter att tillskapa ett stort antal bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur. För att klara kommunens tillväxt mot 200 000 invånare på ett hållbart sätt är I20-området den viktigaste markresursen i tätorten.

Områdets storlek och närhet till centrum innebär unika möjligheter till stadsutveckling. Området möjliggör inte endast en komplettering av den befintliga staden med ett nytt bostadsområde, utan en helt ny stadsdel som förutom bostäder även behöver rymma grönområden, verksamheter, butiker, skolor, förskolor och annan kommersiell och offentlig service. Här finns en stor potential att bygga en ny stadsdel för det framtida Umeå!

Karta över planområdet

Planavgränsning

Vad händer nu?

Inkomna synpunkter under samrådet ställs samman och redovisas för ansvariga politiker som underlag för beslut om innehållet i översiktsplanen. När ett nytt planförslag finns färdigt ska planen ställas ut. Tidpunkten för när det kan ske är bland annat beroende av att beslut fattas om Försvarsmaktens verksamheter i planområdet. När det kan ske går inte att säga idag.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om planförslaget:

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Sidan har granskats 2019-10-03

Sidans kortadress: www.umea.se/i20