Startsida Umeå kommun
Flygbild över I20-området

I20-området

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för I20-området är ute på samråd till och med söndag 1 september 2019. Planen redovisar hur Umeå tätort kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och grönområden på militärens tidigare övningsområde i södra delen av planområdet, och hur Försvarsmakten kan utveckla sin verksamhet i den norra delen. Utbyggnaden är långsiktig och förutsätter till största del att Försvarsmaktens nuvarande verksamheter söder om Norra länken flyttar till ett nytt läge. Förutsättningarna för detta utreds under 2019.

I20-området utgör det enda större sammanhängande markområdet för tätortsutveckling i stadscentrums närområde. Här finns goda möjligheter att tillskapa ett stort antal bostäder med bra boendemiljöer i en hållbar struktur. För att klara kommunens tillväxt mot 200 000 invånare på ett hållbart sätt är I20-området den viktigaste markresursen i tätorten.

Områdets storlek och närhet till centrum innebär unika möjligheter till stadsutveckling. Området möjliggör inte endast en komplettering av den befintliga staden med ett nytt bostadsområde, utan en helt ny stadsdel som förutom bostäder även behöver rymma grönområden, verksamheter, butiker, skolor, förskolor och annan kommersiell och offentlig service. Här finns en stor potential att bygga en ny stadsdel för det framtida Umeå!

Karta över planområdet

Planavgränsning

Diskutera planförslaget i Väven

Vid ett antal tillfällen kommer samhällsplanerare från Övergripande planering att finnas på plats i Kommunhörnan i Väven och svara på frågor om planförslaget. Följande tider gäller:

  • onsdag 12 juni, klockan 11–16
  • torsdag 13 juni, klockan 13–16
  • fredag 14 juni, klockan 11–16
  • lördag 15 juni, klockan 11–14

Planförslaget finns att ta del av i Kommunhörnan under hela samrådstiden.

Samrådshandlingen

Fördjupad översiktsplan för I20-området
(PDF 17,8 MB)

Lämna dina synpunkter senast
söndag 1 september 2019

Under samrådet är alla välkomna att lämna synpunkter på planförslaget. Du kan välja att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret nedan.

Skicka post till:

Elin Lindkvist, Övergripande planering
Umeå kommun, 901 84 Umeå

Märk kuvertet "FÖP I20".

Webbformulär 

Bild på dokumentet fördjupad översiktsplan I20 - samrådsversion

SamrådshandlingKontakt

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om planförslaget:

Thomas Lundgren
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Sidan har granskats 2019-06-04

Sidans kortadress: www.umea.se/i20