Startsida Umeå kommun

I20-området

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för I20-området har påbörjats. Planen syftar till att tydliggöra kommunens syn på hur området kan utvecklas på lång sikt. Här finns goda förutsättningar för att utveckla tätorten med ny blandstadsbebyggelse i ett centralt läge. I översiktsplanen för Umeå 2011 redovisas I20-området som ett utredningsområde för tätortsutveckling. Se karta nedan.

Planavgränsning I20

Utbyggnaden förutsätter att hela eller delar av försvarets verksamheter kan flytta till ett annat läge. Det finns dock inget beslut hos Försvarsmakten om att göra det. För kommunen är det angeläget att verksamheten ska kunna vara kvar och utvecklas i Umeå. Översiktsplanen ska därför också tydliggöra försvarsmaktens utvecklingsmöjligheter i ett scenario med tätortsutveckling på I20-området.

Översiktsplanen syftar också till att ge förutsättningar för utveckling de närmaste åren av handel och verksamheter väster om Ersboda, norr om norra länken.

Kontakt

Thomas Lundgren
Samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 13 56
thomas.lundgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.