Startsida Umeå kommun
Illustration Kusten

Kusten

Planen lyfter fram långsiktigt hållbara utvecklingsmöjligheter för boende, näringsverksamhet och friluftsliv i samklang med bevarande av natur- och kulturvärden. Kusten är en viktig resurs för Umeå i ett 200 000 invånarperspektiv. Strandlägen för bebyggelse är en exklusivitet med betydelse för Umeås attraktionskraft och är därför viktig att förvalta på bästa sätt. I planen pekas attraktiva lägen för bebyggelse och områden för besöksmålsutveckling. Utgångspunkten är att förtäta inom och i anslutning till redan bebyggda områden. Det föreslås sammantaget ny bebyggelse med närhet till havet i en omfattning av drygt 1 000 tomter. En betydande potential finns även inom redan detaljplanelagda områden. År 2008 var antalet fler än 400 ytterligare tomter. Utgångspunkter har varit att nya områden har närhet till attraktiv kust samt att befintliga tätorter som Sörmjöle, Norrmjöle och Täfteå stöttas med ny bebyggelse. För att inte ytterligare medverka till att Umeås kust flikas upp föreslås samlade båtanläggningar. Planen har även stort fokus på allmänhetens tillgänglighet med planidéer som Umeås tio havsbad och 20 Se havet-punkter liksom utvecklingsområden för friluftliv, natur- och kulturmiljöer. Centrala planförutsättningar är att Umeå kommun har en starkt exploaterad kust och det finns behov av utbyggnader av kommmunalt VA.

Kartor för olika delområden

Delområde 1 — Norrbyns skärgård

Delområde 2 — Norrbyn

Delområde 3 — Blågrundsudden

Delområde 4 — Norrmjöle Sörmjöle

Delområde 5 — Obbola

Delområde 6 — Holmsund

Delområde 7 — Täftefjärden

Delområde 8 — Skeppsvik

Delområde 9 — Ostnäs

Karta kusten kompletteringsmöjligheter

Kompletteringsmöjligheter

I de olika delområdena pekas kompletteringsmöjligheter ut för ny bebyggelse. Inriktningen är att stödja befintliga tätorter och komplettera med bebyggelse i attraktiva lägen. Till alla områden utvisas lägen för samlande båtplatser ut.

 

Karta kusten ökad tillgänglighet

Knyta samman havsbad

I Sörmjöle- och Norrmjöleområdet finns hela tio havsbad. Värdefullt vore att
knyta samman dessa med en gång- och cykelväg.

Karta kusten strategisk betydelse

Ökad tillgänglighet

Se havet- ökad tillgänglighet för alla. Ett tjugotal platser utmed kusten är av
särskild strategisk betydelse för allmänhetens möjligheter att uppleva havet.

Karta avgränsning kusten

Nio delområden

Planen omfattar hela långa kommunens kust. Planen är uppdelad i nio olika delområden och har karaktären av en kustatlas där man kan läsa om olika platser förutsättningar och tänkt utveckling.

 

Fakta om fördjupningen för kusten

Antagande

Antagen KF 2012.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell.

Avgränsning

Planområdet sträcker sig ut till territorialvattengränsen till havs och inkliderar hela kommunens kuststräcka mot land förutom tätorterna Hörnefors, Obbola, Holmsund samt Täfteå. Planen är uppdelad som en kustatlas i nio olika delområden. Holmön och Norrbyskär ingår inte i kustplanen.

Planens bärande teman

Bärande teman är attraktiv bebyggelse, turism och besöksnäring  längs kusten, allmänhetens tillgänglighet, utveckling av båtliv samt miljökvalitetsnormer för vatten samt VA-försörjning.

Särskild  upplysning


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/kusten